Formannskap

Formannskapet er også Administrasjonsutvalg(partssammensatt utvalg) og Kommuneplanutvalg.

Holmestrand bystyre vedtok i 1995 ny politisk organisering - en tilnærmet komitemodell -  med 3 komiteer som innstiller i saker til Bystyret, og treffer vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastsatt i lov, gitt i medhold av lov og vedtatt i Holmestrand kommunes delegasjonsreglement.
En av komiteene ble kalt plan- økonomi- og administrasjonskomite, men navnet er senere endret til Formannskapet. Formannskapet har 13 medlemmer.

 

 

Leder:        ordfører Alf Johan Svele (H)
Nestleder: varaordfører Ulf Sundling (H)

 

Formannskapet har følgende ansvarsområde:

 • Overordnede planer (kommuneplan, plan for miljø og utvikling og lignende)
 • Prinsipielle saker vedr. erverv/salg/disponering av arealer/rettigheter
 • Nye tiltak/prosjekter
 • Valg/suppleringsvalg
 • Rullering av økonomiplan (handlingsprogram) og anleggsplaner
 • Økonomi
 • Låneopptak/nedbetaling
 • Årsbudsjett/budsjettendringer og saker med budsjettmessig konsekvenser, herunder fastsettelse av avgifter, gebyrer og andre betalingssatser med budsjettmessige konsekvenser.
 • Årsregnskap/årsberetning
 • Regnskap anlegg og fond/legat
 • Næring – sysselsetting i større saker, prinsipielle
 • Strategisk Næringsplan
 • Juridiske saker, eks. rettssaker
 • Kultur
 • Kirkesaker
 • Fastsetting av skrivemåten på navn på kommunale gater m.m. 
 

Kommuneplanutvalg

Kommuneplanutvalget er delegert myndighet til å vedta forslag til revidert kommuneplan (førstegangs behandling), samt behandle inkomne merknader og høringsuttalelser (andregangs behandling) som grunnlag for endelig behandling i kommunestyret.
 

Administrasjonsutvalget

Når formannskapet fungerer som administrasjonsutvalg (partssammensatt utvalg, tiltres utvalget av fire hovedtillitsvalgte med fulle rettigheter.  
De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for 2 år av gangen, 
jf. kommunelovens § 25. 
 
Administrasjonsutvalgets arbeidsform framgår av reglementet for administrasjonsutvalget. 
 
 

Barnerepresentant i det faste planutvalget

Barnerepresentant: Pål Eggen


Kommunestyret skal ifølge plan- og bygningslovens § 9-1, peke ut en etatsjef eller annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste planutvalget utarbeider og behandler forslag til planer.
 

 
Formannskap 2018 - 2019
Medlemmer
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre
Medlemmer
1. Alf Johan Svele, H
2. Ulf Sundling, H
3. Janne Hjelmtvedt, H
4. Thove Bringaker, V
5. Arnfinn Horne Johansen, KrF
6. Heidi Næss Midtskogen, SP
7. Keith Eikenes, H
8. Tom Arne Akerholt, H
Arbeiderpartiet/ Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti
1. Mette Kalve, AP
2. Rolf Arnesen, AP
3. Grete Wold, SV
4. Mette Måge Olsen, AP
5. Anne Nordby Skarstad, SP