Kontrollutvalg

 

Leder: Stig Atle Vange, SV

Nestleder: Arild Brekke, H

 

Kommuneloven § 77 angir bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene

 • Kontrollutvalget er bystyrets redskap for innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalget i Holmestrand består av fem medlemmer.
   

 • Utvalget skal se til at kommunen følger lover og regler, at virksomheten er målrettet, effektiv og til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal "kikke kommunen i kortene" og påpeke eventuelle feil og mangler med sikte på å gjøre kommunens virksomhet bedre.
   

 • Kontrollutvalget sørger for at det blir foretatt undersøkelser i forbindelse med eventuell mistanke om uregelmessigheter og misligheter. Videre skal utvalget blant annet påse at det føres kontroll med forvaltningen av de selskaper kommunen har eierinteresser i.
   

 • Kontrollutvalget utarbeider budsjett for tilsyn og kontroll og skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Løpende tilsyn føres av revisor som rapporterer til kontrollutvalget.
   

 • Kontrollutvalget tar opp saker på eget initiativ, men kan også vurdere henvendelser utenfra. Det er viktig å understreke at kontrollutvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre saker enn de det får seg forelagt fra bystyret eller revisjonen.

 

 

Holmestrand kommune er med i Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS), et sekretariatssamarbeid for kontrollutvalg i Vestfold fylke. Vestfold Kommunerevisjon er kommunens revisor.

 

Henvendelser til kontrollutvalget kan rettes direkte til kontrollutvalgsleder, øvrige medlemmer eller sekretariatet.

 

Følgende regler gjelder for valg av Kontrollutvalg:

 • Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. 
  Minst ett av medlemmene skal velges blant Bystyrets medlemmer.

   

 • Utelukket fra valg til Kontrollutvalget er:

     -         ordfører og varaordfører

     -         medlem og varamedlem av formannskapet

     -         medlem og varmedlem av kommunal nemnd med
               beslutningsmyndighet

     -         ansatte i kommunen. Det bør ikke velges personer som er nær beslektet
               eller besvogret med ansatte som har ledende ansvar i kommunen.

 

Leder og nestleder velges av Bystyret, valgperioden er 4 år.

 


     

 

Medlemmer til Kontrollutvalg 2015 - 2019
H, FrP, KrF, SP og V
Medlemmer Parti Varamedlemmer Parti
Arild Brekke H 1. Thorleif Jacobsen H
Trine Hasselgård Bøe KrF 2. Linda Rustad SV
Per Harald Agerup SP 3. Trond Solberg KrF
4. Bodil Hov Holhjem KrF
5. Per Ø. Næss FrP
AP og SV
Stig Atle Vange SV Jan Morgan Gregersen AP
Kjersti Jergel- Johnsen AP Linda Rustad SV
Torfinn Frostad AP
Reidun Johnsen AP

 

 

 

Sist endret 19.10.2015