Kommuneplan 2015 - 2027

Holmestrand bystyre vedtok i møte 17.06.2015 kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 2015- 2027. Den 15.06.2016 ble annet område for handel på Bentsrud endelig vedtatt.

 

Sak B-049/15 – arealdelen  (PDF, 272 kB)

Sak B-050/15 – samfunnsdelen  (PDF, 200 kB)

Sak B-041/16 – arealdelen, annet område for handel på Bentsrud (PDF, 25 kB)

 

Plandokumentene finner du under ”Se også” til høyre i dette bildet. Kommuneplanen er også tilgjengelig på kommunens kartportal.
Trykk her for å komme til kommuneplanen i kartportalen.


Plan- og bygningslovens § 11-1 fastsetter at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som ivaretar både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.
 

Kommuneplanen består av samfunnsdel og arealdel med plankart, utfyllende bestemmelser og retningslinjer samt planbeskrivelse og konsekvensutredninger. Handlingsdelen behandles i forbindelse med budsjett.
 

Samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for virksomheten i kommunens ulike sektorer og for regionale myndigheter og statens virksomhet i kommunen. Det er utarbeidet en felles samfunnsdel for kommunene Hof, Holmestrand og Re.

 

Samfunnsdelen  (PDF, 6 MB)

 

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel skal legge det arealmessige grunnlaget for å følge opp den samfunnsutviklingen som er trukket opp i samfunnsdelen.

Arealdelen er derfor en grovmasket plan som angir hovedtrekkene i arealdisponeringen samt rammer og betingelser for hvilke nye tiltak som kan settes i verk og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Plankartet med utfyllende bestemmelser er juridisk bindende for nye tiltak etter loven og ved utvidelse av eksisterende tiltak, jf Plan- og bygningslovens § 1-6 og 11-6.

 

Plankart  (PDF, 7 MB)

 

Utfyllende bestemmelser og retningslinjer  (PDF, 2 MB)

 

Planbeskrivelse med konsekvensutredning  (PDF, 12 MB)

 

 

 

 

 

Sist endret 08.09.2016
Fant du det du lette etter?