Barnevern

Barnevernstjenesten omfatter

  • Forebyggende barnevern – hjelpetiltak
  • Barn under omsorg – fosterhjemsplasseringer
  • Barn i institusjon – atferdsplasseringer
  • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Kommunen skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er viktig å bidra til at de personer som får saker behandlet ved barneverntjenesten i størst mulig grad blir selvhjulpne.

 

For å sette i gang en undersøkelse er barneverntjenesten avhengig av å motta bekymringsmeldinger. Etter endt undersøkelse kan barneverntjenesten anbefale frivillige hjelpetiltak; råd/veiledning, avlastningshjem, tilsyn i hjemmet, støttekontakt, o.l.

 

For å kunne overta omsorgen for barn skal barneverntjenesten, i samarbeid med foreldrene, ha prøvet tiltak for å bedre oppvekstvilkårene.

Det er Fylkesnemnda for sosiale saker i Buskerud og Vestfold som avgjør om kommunen skal overta omsorgen for barn/unge.

 

Tiltak for enslig mindreårige flyktninger

Tiltaket tar imot enslige mindreårige flyktninger og omfatter bo- og omsorgstilbud i bofellesskap og oppfølging på hybel. Dette skal gi ungdommene best mulig omsorg og veiledning der hver enkelt har mulighet til å utvikle og mestre sin livssituasjon. Målet er at ungdommene skal bli selvstendige og integrerte i det norske samfunnet, eller i de respektives hjemland.

 

Fokusområder
For å bli integrert i det norske samfunnet er ungdommene avhengig av skole og utdanning, og tiltaket har som mål at ungdommene skal fullføre videregående skole. Det er fast leksehjelp to ganger i uken. Videre fokuseres det på nettverksarbeid på ulike arenaer.

 

Samarbeidspartnere
Holmestrand kommuner samarbeider blant annet med Integrerings- og mangfoldsdiretoratet (IMDi), som har ansvar for at de som har fått vedtak om opphold i Norge får en bosettingskommune. IMDi er derfor tiltakets oppdragsgiver.

Andre samarbeidspartnere omfatter BUF-etat, andre Vestfold-kommuner, andre kommunale tjenester som barneverntjenesten, helsestasjon, og skoler.

Sist endret 01.12.2014