Dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente

Holmestrand kommune har dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente, beliggende på Rove Gård, Holmestrand Bo- og behandlingssenter.

 

 

Søknadsskjema (PDF, 110 kB)

Tjenesten sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo lengst mulig i eget hjem.  At brukerne skal oppleve mestring, trygghet og trivsel samt avlaste pårørende.


Tilbudet er åpent fem dager i uken fra kl. 08.30 til 15.00.  Alle brukerne blir hentet og kjørt hjem.  Det legges opp til tilrettelagte aktiviteter som er tilpasset hver enkelt.  Frokost og middag er inkludert i tjenesten.
 

 

Det må foreligge dokumentert diagnose om demens eller grad av forvirring/hukommelsestap ved tildeling av dagaktivitetstilbud.


Lovverk: Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a andre ledd jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.
Kartlegging av brukers behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.


Egenandel: Det kreves egenandel for å dekke transport og kost.
 

Sist endret 02.12.2015