Boligkontoret

Boligkontoret kan nås på  telefon:
409 11 195 (Janne Solborg)
911 29 193 (Tone Næss)

Epost:  postmottak@holmestrand.kommune.no
Postadresse: Nav, Holmestrand, Postboks 213, 3081 Holmestrand
Besøksadresse: NAV Holmestrand, Dr. Graarudsplass 1-3, 3080 Holmestrand

 

Kommunal utleiebolig
En kommunal utleiebolig er et knapphetsgode og er ment som en løsning i en vanskelig situasjon.
Kommunal utleiebolig kan søkes hvis man er registrert bosatt i kommunen i tre år(Folkeregisteret).

Alle søkere må fylle ut skjema. (PDF, 335 kB) Skjema og veiledning fås ved henvendelse til Boligkontoret eller Servicetorget i kommunen.

Ledige leiligheter annonseres ikke, men det gis råd om tildeling av Boligutvalget som består av representanter fra relevante virksomheter i kommunen.

 

Startlån
Startlån kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Lånet kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg å bli boende i nøkterne og gode boliger. Startlån er et behovsprøvd lån og boligen det søkes lån til må ligge i Holmestrand kommune. Et vilkår for startlån i Holmestrand kommune er at du har søkt å få et maksimalt lånebeløp i ordinær bank eller lignende. Et skriftelig lånetilsagn / eventuelt avslag må foreligge. Startlån skal medvirke til at husstander med tilstrekkelige faste inntekter skal få mulighet til å skaffe seg en nøktern bolig. 

Søknadsskjema (elektronisk fom 04.05.2016) og mer informasjon finnes på www.husbanken.no/startlaan
For ytterligere informasjon eller avtale om veileding, kan du ringe til Boligkontoret på telefon 920 34 867 (Janne Solborg).

 

Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til etablering kan gis etter behovsprøving sammen med startlån. Målgruppen er det samme som for startlån. Tilskudd kan gis etter en streng behovsprøving der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn. Det legges vekt på om husstandens vanskelige situasjon er av mer varig karakter og gjør de helt ute av stand over til ikke å komme i boligmarkedet.

Ved behov for tilskuddet, krysses det av for dette i søknadsskjema for startlån.

 

Boligtilskudd til tilpasning 
Boligtilskudd til tilpasning kan gis til funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte på annen måte som har behov for tilpassning av bolig. Ordningen omfatter alle typer boliger. Tilskudd kan også gis til delvis eller hel dekning av kostnader ved nødvendig oppføring av garasje for funksjonshemmede. Ordningen er behovsprøvd. 

Søknad fremmes på samme skjema som for startlån som også kan hentes på Boligkontoret eller i Servicetorget på Rådhuset.